Algemene voorwaarden Apollofirst Theater


Artikel 1: gelding

Voor elke gebruiker van de website https://theater.apollofirst.nl gelden onderhavige algemene voorwaarden en middels het gebruik ervan aanvaardt de gebruiker het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: doel 

Apollofirst Theater heeft als doel gebruikers van de website te informeren omtrent theatervoorstellingen in dit theater. Gebruikers treffen, naast de informatie omtrent deze voorstellingen ook informatie over de art

Artikel 3: Ticketverkoop

Eenmaal gekochte tickets worden niet gerestitueerd bij teruggave. Wel kunnen deze worden gemeld als ‘kaartjes ruilen’ op de website. 

Artikel 4: juist gebruik van de website

De gebruiker dient de website te gebruiken in relatie tot het doel van de website. Ander gebruik is niet gewenst dan wel niet toegestaan. Niet toegestaan is in ieder geval (maar niet beperkt tot):

 • Kwetsend en/of aanstootgevend gedrag;
 • Spam, het verzenden van grote hoeveelheden mail;
 • Het verzenden/posten van virussen en/of andere schadelijke items;
 • Inbreuk op de beveiliging van de website;
 • Onwettige activiteiten;
 • Adverteren in de ruimste zin van het woord.


Artikel 5: verwijzingen op de website

De website bevat een aantal externe links. Apollofirst Theater kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.

 

Artikel 6: intellectuele eigendomsrechten

 1. De website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van de website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Apollofirst Theater;
 2. Informatie die door gebruikers op de website is geplaatst, kan door Apollofirst Theater te allen tijde worden gebruikt, zowel in het kader van de activiteiten van Apollofirst Theater als voor andere huidige of toekomstige activiteiten.


Artikel 7: persoonsgegevens 

Apollofirst Theater gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Apollofirst Theater zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.


Artikel 8: Aansprakelijkheid/Vrijwaring

 1. Hoewel Apollofirst Theater de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Apollofirst Theater niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Apollofirst Theater aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie;
 2. Apollofirst Theater kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden voor meningen van gebruikers van de website, vermeld op deze website, in blogs, mails, verhalen etc.;
 3. Sommige informatie, beschreven op de website, is verkregen van derden. Deze informatie is volgens Apollofirst Theater betrouwbaar, doch Apollofirst Theater kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden hieromtrent;
 4. Nimmer kan Apollofirst Theater aansprakelijk gesteld worden voor welke vermeende schade dan ook die de gebruiker van de website meent te hebben als gevolg van het gebruik van de website. Ook kan Apollofirst Theater niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten op de website, onderbrekingen van de website, bezettonen, vertraagde diensten, verwijderde bestanden, virussen, diefstal of wijziging van de computer van de gebruiker als gevolg van het gebruik van de website;


Artikel 9: algemene bepalingen

 1. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen waarmee, zover als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven;
 2. Apollofirst Theater heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. Indien men het gebruik van de website voortzet na een of meer wijzigingen in de algemene voorwaarden, impliceert dit dat men deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt;
 3. In het geval een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Apollofirst Theater worden overgedragen aan een derde, heeft Apollofirst Theater het recht om de inhoud van de website, inclusief de door de gebruikers van de website verstrekte gegevens, eveneens aan deze derde over te dragen;
 4. Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Deze geschillen worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Amsterdam